Wszystkie wpisy, których autorem jest Chojnacki

Zag. 24. Transformacja dla zmiany struktury absolutnej

Przy określaniu struktury absolutnej posługujemy się parametrem Flacka. Jeśli wartość tego parametru jest bliska zeru z odpowiednią dokładnością uznajemy, że struktura absolutna została określona prawidłowo, a jeśli blisko jedności – nieprawidłowo. W tym drugim przypadku dokonujemy podczas udokładniania transformacji współrzędnych za pomocą instrukcji “MOVE 1 1 1 -1”, co oznacza inwersję oraz translacje o jednostkę wzdłuż osi X, Y, i Z. Jest jednak kilka grup przestrzennych kiedy postępujemy inaczej. Dla przykładu, dla grupy Fdd2 dokonujemy transformacji za pomocą instrukcji “MOVE 0.25 0.25 1.00 -1”, czyli dokonujemy translacji o 1/4 stałych sieciowych a i b oraz o 1 dla stałej sieciowej c. Dlaczego?

A. Olczak

Zag. 22. Transformacja indeksów Millera

Pewien krystalograf rozwiązał pewną strukturę w grupie przestrzennej P21/n i podał, że wiązania wodorowe są obecne w płaszczyźnie (1 0 1). Po wielu latach wziął te same kryształy do bardziej precyzyjnego wyznaczania struktury, ale tym razem program wybrał (obecnie bardziej preferowaną) grupę przestrzenną P21/c. Jak wiadomo, obie grupy są skatalogowane pod numerem 14 w tablicach IUCr i różnią się tylko wyborem wektorów bazowych. Jeśli opis ma być wykonany na podstawie obecnie wybranej grupy, to jakie indeksy Millera będzie miała podana płaszczyzna?

Konferencja 7-th European Charge Density Meeting

Informujemy, ze w dniach 26 czerwca – 1 lipca 2016r. w budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 7. Europejska Konferencja na temat Gęstości Elektronowej – 7th European Charge Density Meeting (ECDM7). Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Uniwersytet Warszawski (Wydział Chemii UW), Polska Akademia Nauk (Komitet Krystalografii PAN) oraz Polskie Towarzystwo Krystalograficzne. Szczegóły w artykule autorstwa Krzysztofa Woźniaka opublikowanym w Orbitalu. Dla zainteresowanych udostępniamy również książkę streszczeń doniesień naukowych z tej konferecji ECDM7_book_of_abstracts-1.